Dydd Mawrth, Tachwedd 21, 2017
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
 • Tîm Siarad Cyhoeddus - Enillwyr Cenedlaethol

  Am y drydedd flwyddyn yn olynnol, mae tîm Siarad Cyhoeddus Ysgol Gyfun Cwm Rhondda wedi ennill cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Genedlaethol a gynhelir gan Y Rotari . Cystadlodd Seren Farrup, Evie Connolly a Jenni Page yn erbyn 7 ysgol arall yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yn adeilad y Cynulliad, Tŷ Hywel,

  Read More
 • Gala Nofio'r Urdd

  CANOLFAN HAMDDEN YSTRAD RHONDDA

  15/11/17 - 1.30PM

  Cost mynediad o £2.00 i oedolion a £1 i blant

  Read More
 • Croeso Nôl

  Croeso nôl i Finley, Ethan, Corben, Ethan, Kelly, Ethan a Josh sydd wedi bod ar daith Rygbi i Georgia gyda charfan y Gleision yn ystod hanner tymor. Gwych fechgyn!

  Read More
 • Cwm Rhondda yn Cyrraedd y Rownd Genedlaethol

  Llongyfarchiadau mawr i dîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol ar gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth siarad cyhoeddus y Rotari. Estynnwn ein dymuniadau gorau i Seren Farrup, Evie Connolly a Jenni Page fydd yn teithio i Fae Caerdydd ar Dachwedd 13eg i gystadlu yn y rownd derfynol. Llongyfarchiadau hefyd i Jenni ac Evie

  Read More
 • Da iawn disgyblion blwyddyn 7

  79 o ddisgyblion blwyddyn 7 yn dathlu presenoldeb 100% eu hanner tymor cyntaf. Llongyfarchiadau!

  Read More
 • Ymgyrch Weliffantod 2017

  Mae Bl 7 wedi bod yn brysur yn casglu arian er mwyn i ni fel ysgol barhau i gefnogi elusen 'David Sheldrick's Wildlife Trust' ac yn benodol yr eliffant rydyn ni yn ei noddi - Ndotto. Diolch i bob dosbarth ac i 7SHM yn enwedig am godi swm arbennig!

  Read More
 • Cwm Rhondda yn Cefnogi'n Cymuned

  Diolch yn fawr i aelodau ein Eco-Gyngor am gynorthwyo gyda’r casgliad sbwriel cymunedol yn ddiweddar. Diolch hefyd i’n heddwas lleol, Dai Hughes a Chynghorydd Y Cymer, Gareth Caple, amd eu cefnogaeth. Da iawn chi blant!

  Read More
 • Llongyfarchiadau Lloyd

  Dymuniadau gwych i’n cynddisgybl Lloyd Macey ar y rowndiau byw.

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Trydar

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
Heol Graigwen
Cymer
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA
(Sat Nav: CF39 9EP)

Ffôn 01443 680800
Ffacs 01443 680810

Ebost swyddfa@ysgolcymer.co.uk

Dyddiadau Pwysig

Dangos Calendr Llawn

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2017

4ydd o Fedi - 27ain o Hydref
6ed o Dachwedd - 22ain o Rhagfyr

Gwanwyn 2018
8fed o Ionawr - 16eg o Chwefror
26ain o Chwefror - 29ain o Fawrth


Haf 2018
16eg o Ebrill - 25ain o Fai
4ydd o Mehefin - 24ain o Orffenaf

Arian Cinio Arlein

taluarleincymraeg

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

 

Bod yn Ddwyieithog

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017

 

Cymdeithas Rhieni Staff

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Connolly ar 01443 686344 neu 07549607155


Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

The Green Flag Volleyball Wales Healthy Schools